Privacy Policy

Trend Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Trend Zorg
Kerkhofstraat 21, unit 14
5554 HG Valkenswaard
040-2089290
info@trendzorg-veldhoven.nl

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming.
Dhr. H. Verhappen
040-2089290
h.verhappen@trendzorg-veldhoven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Trend Zorg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Trend Zorg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Trend Zorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– het aanmaken van een clientendossier

Medewerkers van Trend Zorg Veldhoven die toegang hebben tot je gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht (contractueel). Met organisaties met wie wij je gegevens delen, leggen wij vast dat zij dezelfde geheimhoudingsmaatregelen treffen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is (het verwerkingsdoel) voor het aanmeldproces en de afgesproken hulpverlening, tenzij wij de persoonsgegevens langer moeten bewaren op basis van wet- en regelgeving. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht onze zorg goed te documenteren voor zowel gemeenten, zorgkantoren, de IGJ alsook de belastingdienst. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de gegevens die zijn opgenomen in jouw cliënten-/zorgdossier. Hierbij moeten wij de bewaartermijn aanhouden van 20 jaar (lees: twintig) op basis van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Persoonsgegevens specifiek voor onze financiële administratie bewaren wij minimaal 7 (lees: zeven) jaar. Dit is conform de wettelijke termijn gesteld door de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Trend Zorg Veldhoven deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen we alleen na jouw toestemming. Daarnaast moeten we soms een gedeelte van jouw persoonsgegevens wettelijk verplicht delen met overheidsinstanties zoals de gemeente of de belastingdienst. Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door ons zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een bedrijf welke administratieve taken namens Trend Zorg Veldhoven uitvoert. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Trend Zorg Veldhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Trend Zorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trend Zorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trendzorg-veldhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Trend Zorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Trend Zorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze backoffice of via info@trendzorg-veldhoven.nl

Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan hebben we daarvoor een procedure Datalekken. Deze procedure is tevens op te vragen via info@trendzorg-veldhoven.nl. Hetzelfde beleid geldt voor onze medewerkers, mocht er onverhoopt iets misgaan dan zijn zij verplicht hier een incidentmelding van te maken onder vermelding van ‘datalek’ conform de procedure Datalekken. Bij vermoedens van een datalek wordt er door Trend Zorg Veldhoven allereerst onderzocht of er persoonsgegevens (van gevoelige aard) betrokken zijn. Zo ja, dan wordt er gemeld aan de autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen. Mochten er geen persoonsgegevens (van gevoelige aard) betrokken zijn dan hoeft er niet gemeld te worden en kan de kwestie worden afgehandeld. De doorlooptermijn na de ontvangen incidentmelding datalek is 24 uur.